Journal of Plant Biotechnology : eISSN 2384-1397 / pISSN 1229-2818

Table. 3.

Table. 3.

The target genes were cloned and sequenced to confirm the suitability of the primer designs for ADS (amorpha-4,11-diene hase), CYP (cytochrome P450 mono-oxygenase), and ALDH1 (alcohol dehydrogenase I)

Target gene sequence (5′ → 3′)
ADS AATTACTGGCGGTGCTAACCTGCTTACAACATTCTTGTTATCTTGGCATGAGTGATATATTCACAAAAGAGTCTGTCGAATGGGCTGTCTCTGCACA

CYP CTTCCTCATCCACAATCGAATGGGCGATTTCGGAACTCATAAAGTGTCCGAAAGCAATGGAGAAAGTACAAGCGGA

ALDH1 CAGGAGCTAATGGAAGTTCTAAGTCAGCAAGCCATAAAATCAAGTTCACCAAGCTTTTTATCAATGGCGAATTTGTTGATTCTATTTCAGGAAACACTTTTGACACGATTAATCCAGCGACAGAAGAAGTGTTAGCAACAGTGGCCGAAGGAAGAAAA
J Plant Biotechnol 2022;49:307-15 https://doi.org/10.5010/JPB.2022.49.4.307
© 2022 J Plant Biotechnol